Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Licenca

Kursevi jezika se izvode po programu koji je prilagođen Zajdeničkom evropskom okviru za učenje stranih jezika. Pristup učenju jezika zasniva se, prije svega, na usmenoj i pismenoj komunikaciji i osposobljavanju za primjenu jezika u svakodnevnom životu.
Program za kurseve jezika uskladjen je sa CEF skalom (Zajednički evropski okvir za ocjenjivanje jezika) i obuhvata nivoe jezičkog znanja od A1 do B2+.
Program za kurs računara pisan je prema standardu ECDL( European Computer Driving Licence).
Naši kursevi su kao takvi licencirani od strane Ministarstva prosvete i nauke Crne Gore, pa Centar svojim polaznicima, koji uspješno završe kurs dodjeljuje priznate, verifikovane sertifikate.

Licence za rad izdalo Ministarstvo prosvjete i nauke

- UP - 1 - br. 04-1-446 (izdato 27 decembra 2007)

- UP - 1 - br. 07-170  (izdato 20. maj 2009)